Blog

 

CLOVER EDUCATION Administrator

ชื่อ "Warrnambool" มีต้นกำเนิดมาจากMount Warrnamboolซึ่งเป็นภูเขาไฟรูปกรวยสโคเรีย 25 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Warrnambool (หรือ Warrnoobul) เป็นชื่อของทั้งภูเขาไฟและเผ่าของชาวออสเตรเลียอะบอริจินที่อาศัยอยู่ที่นั่น ในภาษาท้องถิ่นคำนำหน้า Warnn- กำหนดบ้านหรือกระท่อมในขณะที่ตอนนี้ยังไม่ทราบความหมายของคำต่อท้าย -ambool วิลเลียมฟาวเลอร์พิกเคอริงผู้สำรวจของรัาลอาณานิคมซึ่งในปีพ. ศ. 2388 ได้รับมอบหมายให้วางแผนการตั้งเมืองครั้งแรกเลือกที่จะตั้งชื่อเมืองว่าวอร์นัมบุล